صفحه ۳۵۴

دانشجو، سیدعباس موسوی‌خراسانی، سید حسن احمدی‌اصفهانی، جلالالدین شریفی، محمد ستوده، محمد الحسینی، سید محمود دعائی، سید حمید روحانی، رحمتالله زینالدینی، محمدحسن شریعتى اصفهانی، محمدرضا ناصری، سید محمد سجادی، سید محمود حسنی، رضا طباطبائی، مهدى حمیدی، محمدباقر شریعتپناه، مجتبى قضائی، علـى نوری، ‌‌ هادى زمانى همدانی، سید حبیب موسوی. (س ش127)

ناوبری کتاب