صفحه ۳۵۳

طومارى با امضاى جمعى از روحانیون نجف اشرف در اعتراض به تبعید

آیتالله منتظریبررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص264؛ "به منظور وادارکردن روحانیان حوزة نجف به حرکت و تلاش علیه رژیم شاه و پشتیبانى و همدردى با علماى مجاهد و ملت نظام ایران طومارى به پشتیبانى از آیت‌الله منتظرى که به مسجد سلیمان تبعید شده بود. . . تنظیم کردم و عموم روحانیان نجف را براى همدردى با ستمدیدگان مسلمان ایران و مجاهدین راه "الله" به امضا فراخواندم، لیکن افسوس که نجف به فریاد جانگاه زجر دیدگان ایرانى پاسخى نداد. . . از امضاى آن طومار و پشتیبانى از علما و ملت ستمدیدة ایران خوددارى کرد. تنها در آن میان افرادى که طومار را امضاء کردند که تا آن روز خط امام و یا موافق با خط امام بودند"، همان، ص 263.
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت‌الله آقاى منتظرى دامت افاضاته

تبعید غیر قانونى آن جناب که به خاطر دفاع از احکام مقدسه اسلام و استقلال کشور و مبارزه علیه استبداد و قانونشکنیها صورت گرفته است، موجب تأثر گردید. فضلا و محصلین حوزه علمیه نجف آزادى فورى حضرتعالى و تأمین اهداف مقدسه شما را از خداوند یزرگ مسئلت دارند.

حسن صافی، رضا رضوانی، سید عباس یزدی، حسین راستی، محمدعلى حسینى تهرانی، محمدصادق تهرانی، مهدى حجازی، باقر رضائی، میر عبدالعظیمی، سید مجتبى رودباری، عبدالله خائفی، احمد مطهری، صفرعلى امـینی، محمدعلى حلیمی، محمدحسـن دیانی، عباسعلى خطیب، حسن دیانى نجفآبادی، سید حسن حسینی، زینالعابدین حسینی، مهدى طاهری، محمود خلیلی، حجتالله کیانی، فضلالله کریمی، محمد غروی، محمد عزتبخش، محمدتقى حجتی، سید یوسف طبائی، على غلامى گنابادی، حسن علیان، منوچهر طاووسى بجنوردی، محمد ابراهیم واعظ، محمدعلى شاهرودی، میرآبادی، ابوالفضل شاهرودی، سیدعلى مؤمنی، حسن قاسمی، عبدالحسین حسینی، ضیاءالدین محدث، محمد شیرازی، عباس على روحانى اصفهانی، احمد صادقى اصفهانی، جواد عقیلی، عون على نوری، محمدصادق شیرازی، ابوالفتح ناطق همدانی، على اصغر شیرازی، محمد احمدی، محمدباقر نجاریان، على فاضلزاده نجفی، محمد وکیلى اصفهانی، احمد کاظم بخارائی، سید حسن طباطبائی، محمدهادى شریفی، محمدتقى رضائی، محمد حامدی، فتاح محمدی، غیاث‌الدین محدث، جواد موسوی، عبدالصمد طاهری، محمد ملکی، نقیعلى یوسفی، محمد تاتاری، سید مجتبى حسینیهمدانی، علیاکبر محمدی، محمدحسین روحانی، سیدحسن موسوى شیرازی، على رحمانی، محمد اصفهانی، باقر قدوسی، حسین احمدی، محمد موحدی، محمدرضا سودمند، مسیب مهتابی، ابوالقاسم وجدانی، حسن کروبی، اکبر حاجیعلیان، محمدجواد اسلامی، نعمتالله عادلشاهی، محمدکاظم احمدی، محمدحسن شریعت، ناصر

ناوبری کتاب