صفحه ۳۵

گزارش اطلاعات داخلیسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 16، ص121. شماره: 582/312 تاریخ: 23/ 2/42 موضوع: روابط روحانیون و دولت

در محافل مذهبى گفته می‌شود که دولت دستور داده است براى آیت‌الله خمینى پرونده‌سازى کرده، به نام توهین به مقام سلطنت و قیام علیه امنیت کشور او را بازداشت کنند و براى انجام این نقشه شهربانى قم اعلام جرمى علیه آیت‌الله خمینى تهیه و تقدیم مقامات قضائى آن شهرستان داده است، ولى رئیس دادگسترى قم وزیر دادگسترى را ملاقات و گفته است: من و دیگر همکاران قضائى من حکم بازداشت خمینى را صادر نمی‌کنیم و نمی‌توانیم افکار عمومى را که جداً از نامبرده جانبدارى می‌کنند ندیده بگیریم. منتظرى یکى از روحانیون می‌گفت: اگر دولت کوچکترین اقدامى علیه آیت‌الله خمینى انجام دهد قاطبه مراجع تقلید علیه دولت فتوى خواهند داد و خون دولتى را که بر ضد دین قیام کرده مباح خواهند دانست. تعداد نسخه: 5 نسخه گیرندگان: سه نسخه در بخش 312، ادارة سوم، اداره دوم. شایع‌‌هاى بیش نیست. صحت ندارد. 24/ 2/42 بخش مذهبى 24/ 2 در پرونده آیت‌الله خمینى بایگانى شود. شهابى 30/ 2 (س ش3)

ناوبری کتاب