صفحه ۳۴۹

از: اداره کل سوم تاریخ:9846 به ریاست: ساواک تهران(هـ 3) شماره: 45641/316 دربارة پخش اعلامیه پیرو 45636/316 ـ 8846

طى چند روز اخیر اعلامیه‌اى تحت عنوان "عزایى به نام جشن" به امضاء جامعة روحانیت تهران به صورت پلى کپى تهیه و توسط پست جهت پاره‌‌اى از مقامات و اشخاص سرشناس تهران و شهرستانها ارسال گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید سریعاً نسبت به شناسایى و دستگیرى عاملین تهیه و توزیع و محل پلى کپى این اعلامیه و نتیجه را به این اداره کل اعلام دارند ضمناً نمونه‌اى از اعلامیه مزبور متعاقباً ارسال خواهد شد.

مدیر کل اداره سوم ـ مقدم
از طرف ـ شاهین
عزایى به نام جشنبررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج 2، ص870 ـ869.

هموطنان محترم، همه شما شاهد اوضاعى هستید که این روزها بر این کشور فلک‌زده می‌گذرد و می‌بینید که دستگاه حاکمه چگونه به جان مردم غارت‌زده و اسیر ایران افتاده و چه بر سر آنان می‌آورد؟! اگر کسى خون‌ب‌‌هاى پدرش را هم از دیگرى طلبکار باشد با این پررویى و بی‌پروایى و گستاخى و سرسختى مطالبه نمی‌نماید.‌اى کاش اینها از مردم فقط مزد خدمت نکرده را می‌خواستند، یک عمر حکومت مستبدانه و دیکتاتوری، نیم قرن فشار و خفقان و زور و سلب آزادی، ده‌ها سال ظلم و ستم و زندان و شکنجه، یک نسل غارت و چپاول و دزدى و رشوه و فساد، یک دوران طولانى وطن‌فروشى و خدمت به بیگانه و جنایت به ملت این است برگى از

ناوبری کتاب