صفحه ۳۴۷

گزارش خبر
به: 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج7، ص178. تاریخ: 6846 از: 20 ى 3 شماره: 23163/20 ى 3 موضوع: چاپ متن نامه خمینی عطف: 35811/31 ـ 26646

1ـ حاج محمود حاج محمدکریم (معروف به مقدس‌پور) رونوشت نامه خمینى را از محسن صنایع گرفته و همکار از این‌که رونوشت مذکور به چه وسیله در اختیار محسن صنایع قرار گرفته است اطلاعى ندارد.

2و3ـ مسافرت حاج محمدکریم و حسین تسلطى و حاج محسن صنایع به اصفهان به علت دستگیرى سید مهدی‌ ‌هاشمى امام جماعت یکى از مساجد اصفهان منتفى شده است.

4ـ فعلاً اطلاع بیشترى در این زمینه در دست نیست.

5ـ منتظرى مورد نظر این ساواک همان حسینعلى منتظرى می‌باشد که اشتباهاً علی‌اکبر منتظرى ذکر گردیده است.

ناوبری کتاب