صفحه ۳۴۵

از: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص116. تاریخ: 29746

گزارش
درباره: عبدالرحیم ربانى شیرازى

محترماً بعرض میرساند. ساواک قم اعلام داشته بود که نامبرده بالا با شیخ حسینعلى منتظرى ناصر مکارم شیرازى و چند نفر دیگر مسئول جمع آورى آمارى راجع به جشن‌‌هاى فرخنده تاجگذارى میباشد ساواک مزبور اضافه کرده بود با توجه باینکه اعمال و رفتار عبدالرحیم ربانى تحت مراقبت میباشد وى بعضاً از دید مأمورین خارج میگردد و پیشنهاد نموده بود در صورت تصویب مشارالیه دستگیر و محل اقامت وى بازرسى و تحت تعقیب قرار گیرد.

با توجه به اینکه اطلاع رسیده بود که ربانى شیرازى داراى دستگاه پلى کپى میباشد و در امر تکثیر و توزیع اعلامیه خمینى خطاب به جناب آقاى نخست وزیر دست داشته است لذا بساواک قم اعلام گردید ضمن مراقبت دقیق از ربانى در صورت لزوم از طریق ورود پنهانى منزل وى بازرسى شود و چنانچه مدارکى بدست آمد چگونگى را منعکس تا تصمیم مقتضى اتخاذ و در صورت ضرورت ورود پنهانى مراتب را اعلام تا مأمورى براى این کار از مرکز اعزام شود.

اینک ساواک مزبور اعلام داشته با توجه باینکه نامبرده داراى فعالیت‌‌هاى مشکوکى بوده با افراد ناراحت در تماس میباشد بمنظور دستگیرى وى لزوم ورود پنهانى ضرورى می‌باشد و براى انجام این منظور نسبت به تهیه کروکى داخل منزل مشارالیه و ساکنین آن اقدام لازم بعمل آمده است.

ساواک قم تقاضا نموده مأمورین جهت انجام تشریفات مقدماتى بقم اعزام گردد. نظریه.

با عرض اینکه یکى از متهمین توزیع اعلامیه اعتراف نموده که ربانى شیرازى در تکثیر و توزیع اعلامیه مزبور دخالت داشته و رابط وى نوکر حسینعلى منتظرى معرفى که نسبت بدستگیرى نوکر حسینعلى منتظرى اقدام گردیده بنابراین با دستگیرى نوکر مورد بحث احتمال میرود که ربانى شیرازى پیش بینی‌‌‌هاى لازم را بنماید در صورت تصویب بساواک قم اعلام شود ضمن بازرسى محل سکونت و کار ربانى شیرازى فوراً ویرا دستگیر و ضمن بازجوئى مقدماتى بمرکز اعزام نمایند. رئیس بخش 316 ـ صابرى صابرى 29746 رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ ثابتى برابر نظریه اقدام فرمائید. 30/7

ناوبری کتاب