صفحه ۳۴۰

گزارش خبر
به: کل سوم 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص113. تاریخ: 18746 از: قم شماره: 2592/21
پیرو: 2674/21 ـ 17/7

اطلاعات واصله حاکیست که شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى با منتظرى و مکارم شیرازى و چند نفر دیگر مشغول جمع آورى آمار مخارج جشن‌‌‌هاى فرخنده تاجگذارى می‌باشند گرچه اعمال و رفتار نامبرده تحت مراقبت می‌باشد ولى بعضاً از دید مامورین خارج میگردد با توجه بنامه پیروى و امریه 35929/316ـ 28646 آن اداره کل راجع بدخالت وى در تهیه اعلامیه‌‌‌هاى خمینى بعرض میرساند که اقامت او و عده دیگرى که اسامى آنان متعاقباً اعلام خواهد شد در قم قبل از فرارسیدن جشن‌‌هاى تاجگذارى مصلحت نمیباشد مقرر فرمائید در صورت تصویب و اجازه نامبرده را دستگیر و از محل مسکونى وى بازرسى و باتهام دخالت در امور تهیه اعلامیه خمینى بمرکز اعزام و بطریقى که مقتضى میدانند تا بعد از جشن‌‌هاى تاجگذارى در تهران باشد.

مهران
مراقبت شود. 11/7

ناوبری کتاب