صفحه ۳۳۸

گیرنده: مدیریت کل اداره سوم 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص110. تاریخ: 17746 فرستنده: ساواک قم شماره: 2670/21 عطف: 35929/316 ـ 28646 موضوع: عبدالرحیم ربانى شیرازى

پس از وصول امریه معطوفى اعمال و رفتار نامبرده تحت مراقبت قرار و روز 2746 در مدرسه حقانى با منتظرى و شیخ زاده و عده‌اى طلبه دیگر در مدرسه فوق جلسه داشته و صحبت درباره وضع درس مدرسه حقانى و کتابخانه خمینى بوده و شب بعد نیز بمحل ثابت کانون‌‌هاى مذهبى و اینطور که اظهار نموده است قرار است سفرى به عراق بنماید و در این سفر با خمینى درباره وضع مدرسه حقانى و کتابخانه خمینى مذاکره نماید و روز‌‌هاى بعد بمنزل خمینى و کتابفروشى احمد آذرى گیلانى بیگدلى و بعد بمنزل محسن حرم پناهى واقع در کوچه حرم رفته و روز 10746 با سید معممى بنام اعلم الهدى اهوازى با تاکسى بمحلى رفته که از نظر مامور محو و روز11746 ساعت نه صبح از منزل خارج و به حجره محمد حسن اعرابى داماد خمینى رفته و پس از یکساعت از آن محل خارج و بعد به منزل حرم پناهى رفته و پس از خروج بمنزل خود و مقارن ساعت 18 از منزل خارج و بمدرسه فیضیه رفته و پس از اداى نماز باتفاق اعلم الهدى بداخل صحن و از آنجا به مسجد امام و در مجلس ختم منعقده در مسجد امام شرکت سپس منزل مراجعت و روز 1746 مقارن ساعت ده صبح از منزل خارج و پس از خرید میوه بمنزل مراجعت و دیگر خارج نگردیده مراقبت از اعمال و رفتار وى ادامه دارد مراتب متعاقباً بعرض خواهد رسید. رئیس ساواک قم. مهران آقاى صابرى 19/7

ناوبری کتاب