صفحه ۳۳۶

گزارش: یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 108.
تاریخ:14746

نظریه: مدتى است که صحبت جشن میمنت بار و فرخنده تاجگذارى در بین طلاب بسیار شده است و میشود اینطور که در تماس‌‌هاى دائم حس میکنم اغلب از این جشن فرخنده و برقرارى آن اظهار ناراحتى میکنند مثلاً شخصى بنام سید حسین موسوى با مدرک اینکه سازمان امنیت مبلغ نوزده هزار تومان فقط به اداره پست و تلگراف براى برگزارى جشن داده گفت اگر مبلغى که خرج این جشن میشود چند کارخانه وارد میکردند همین جشن را در چند سال دیگر از عواید آن کارخانه بهتر میتوانستند برگزار کنند.

بطوریکه حس می‌کنم یک تیپ از طلاب ناراحت تصمیم دارند در موقع جشن ناراحتى خود را بروز دهند و سر و صدائى بپا کنند دلیل آن است که در مدرسه فیضیه بطوریکه موقع نماز جماعت رفتم باز شعار‌‌هاى کثیف بدر و دیوار با خط درشت نوشته شده است و دلیل قاطعتر اینکه شیخى بنام انتظارى که قبلاً در اداره کار میکرده امروز ظهر میگفت طلاب وضع قم را در جشن بهم میزنند و گذشته از این شخص از چندین نفر دیگر هم شنیده‌ا، عم.

گذشته از اینها بطوریکه شخصى بنام روح الهى در جواب سؤال من که چرا هر شب منتظرى و ربانى و مکارم در کتابخانه خمینى با چندین شیخ دیگر تا ساعت5/9 الى 10 میروند کارشان چیست. گفت اینطور که شنیده‌ام مشغول جمع‌آورى آمار مخارج جشن تاجگذارى هستند که در چند روزه جشن به تمام ایران پخش کنند البته بنظر من زیرا اطلاع کافى ندارم. به نظر این جانب از هم اکنون باید طلاب ناراحت تحت کنترل شدید باشند و یا اینکه از قم هر کدامشان به یک شهر تبعید شوند و این طور به فکر این‌جانب رسیده بهتر است که به آنها اعلام شود که در مدت جشن به شهرهاى خودشان بروند تا از تظاهرات اهتمالى ]احتمالی[ جلوگیرى شده باشد.

داریوش

ناوبری کتاب