صفحه ۳۳۴

هجوم به آیت‌الله بزرگوار آقاى منتظرى و تبعید به مسجد سلیمان را بدون سند و دلیل، نهایت بی‌شرمى و وقاحت توصیف کرده‌اند، (س ش 128).

در میان اسناد این بخش از اسناد مبارزات ایشان، (س ش 125 و 129)؛ و هم چنین نامه‌اى از تبعیدگاه مسجد سلیمان به روحانیون نجف‌آباد و سفارش فقرا و نیازمندان منعکس شده است، (س‌ش130)، تا این که پس از پایان سه ماه تبعید به مسجد سلیمان، مجدداً رژیم از مـانـدن آیـت‌الله مـنتظرى در قــم جلوگیرى می‌کند و تبعیدى دیگر در راه است...

ناوبری کتاب