صفحه ۳۲۹

گزارش خبر
به: 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص228. تاریخ: 13746 از: 20 ى 3 شماره: 19125/20 ی/3 موضوع: پخش و توزیع اعلامیه پیرو: 9079/20 ى 3ـ10746

از اعلامیه‌‌‌هاى مزبور در تاریخ 8746 براى شیخ حسینعلى منتظرى و شخصى به نام طالب به نجف‌آباد اصفهان ارسال و سهمیه شیراز نیز در همان تاریخ جهت شخصى به نام حائرى فرستاده شده است. ملاحظات: نتیجه اقدامات بعدى متعاقباً اعلام خواهد شد. (س ش119)

ناوبری کتاب