صفحه ۳۲۸

به: 316 تاریخ: 25646 از: 21 شماره: 2319/21 موضوع: اظهارات سید عبدالحمید مولاناسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص 221.

منزل روبروى مدرسه حجتیه به خمینى واگذار شده این محل منزلى بسیار بزرگ و به‌طورى که سید عبدالحمید مولانا به شخصى به نام عباس میرمحمدیان اظهار داشته متجاوز از صدهزار تومان ساختمان آن قیمت دارد. از قرار، زمین این منزل مربوط به آستانه است. در حال حاضر منزل در دست اطرافیان خمینى است و شیخ حسین نورى و محمد فاضل لنکرانى که هر دو از مدرسین حوزه هستند در این منزل به طلاب درس می‌دهند. مولانا به محمدیان اظهار کرده که شیخ حسینعلى منتظرى از زندان آزاد شده و قصد دارد در همین منزل تدریس کند و به طلاب درس بگوید مولانا اضافه کرده مقصود اصلى این است که این منزل را کتابخانه عمومى بکنند و مشغول قفسه‌بندى آن می‌باشند.

نظریه منبع: این منزل فعلاً در دست اطرافیان خمینى از قبیل علی‌اکبر اسلامی، شیخ محفوظی، صانعى و غیره می‌باشد و مدرسینى که تدریس می‌کنند از اطرافیان خمینى هستند.

نظریه رهبر عملیات: واگذارى منزل مورد نظر به اطرافیان خمینى صحت دارد و اغلب پس از ورود طلاب به منزل درب آن بسته می‌شود و بهتر است وسیله منابع مربوطه از فعالیت مدرسین و طلاب مربوطه که در منزل مزبور رفت و آمد می‌نمایند مراقبت کامل به عمل آید.

نظریه امنیت داخلی: صاحب قبلى منزل بایستى مشخص، محل دقیق آن تعیین و نیز روشن شود آیا کتابخانه است یا محل تدریس و اگر کتابخانه است کتابخانه به نام کیست و برنامه تدریس در این محل به چه نحوى پی‌ریزى شده مدرسین دائمى آن چه کسانى هستد و طلابى که در این مدرسه حضور می‌یابند از چه قماش هستند. (س ش118)

ناوبری کتاب