صفحه ۳۲۶

به: 10/ هـ تاریخ: 15646 از: 316 شماره: 35695/316 منبع: شهربانیکل کشور

در ساعت1030 روز8646 شیخ حسینعلى منتظرى باصفهان وارد و در منزل شیخ سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى داماد خود سکونت نموده و در ساعت 2100 همان روز به نجف‌آباد مراجعت نموده است.

ضمناً در تاریخ10646 از طرف ساواک اصفهان منزل‌ ‌هاشمى مورد بازرسى قرار گرفته و وى دستگیر شده است. ملاحظات

در صورتیکه‌ ‌هاشمى مزبور همان سید مهدی‌ ‌هاشمى متهم به دخالت در امر تهیه وتوزیع اعلامیه بهبهانى می‌باشد مراتب را اعلام در غیر این صورت چگونگى جریان امر را منعکس نماید. نسخه اول: در پرونده منتظرى است. این نسخه در پروندة‌‌ هاشمى بایگانى شود.

ناوبری کتاب