صفحه ۳۲۳

گزارش خبر به:316امام خمینى در آئینه اسناد، ج 7، ص155. تاریخ: 6646 از: 303 شماره: 400 موضوع: روحانیون

بدین وسیله رونوشت دو فقره تلگراف آیت‌الله خمینى که از نجف اشرف براى آقایان منتظری، قضایی، منصور، ایزدى و حجتى مخابره شده است به پیوست تقدیم می‌گردد. آقاى اوانى 9/6 رونوشت به انضمام رونوشت تلگراف‌ها به پرونده‌‌‌هاى مربوطه ضمیمه شد. اوانى 11/6 عیناً جهت اقدام به اداره 316/1 ارسال می‌گردد. بهره‌برداری در پرونده خمینى بایگانى شود.

وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ بیسیم پهلوى
از: نجف

ل ت، ایران، نجف‌آباد خدمت جناب حجت‌الاسلام آقاى منتظری، دامت ‌برکاته ورود جنابعالى موجب مسرت، ذهب‌العناء و بقی‌الاجر. "سختى و مشقت رفت و اجر و پاداش باقى ماند"، این تلگراف پس از آزادى آیت‌الله منتظرى از زندان و پس از پنج ماه بازداشت در زندان قزل‌قلعه در شهریور 1346 ارسال شده است.

خمینى
وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ بیسیم پهلوى
از: نجف

ل ت، ایران، نجف‌آباد، به وسیله حجت‌الاسلام آقاى منتظری، جناب ثقةالاسلام آقاى قضایی، آقاى منصور، آقاى یزدی، آقاى حجتى دامت تأییداتهم بَشَّرکم‌الله بالجنة"خداوند شما را مژده بهشت داده است". توفیق و تأیید آقایان و حوزه مبارکه را خواستارم.

خمینى

ناوبری کتاب