صفحه ۳۲۲

از: 316آیت‌الله العظمى حاج سید محمدرضا گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ص427. تاریخ: 18446 به: 316 شماره: 1485/21

ساعت 10 صبح روز فوق در منزل آیت‌الله گلپایگانى عده‌اى حضور داشتند که یکى از آنها احمد آذرى بود که(با شیخ حسینعلى منتظرى در زندان بود) و صحبت درباره اعتصاب غذاى آقاى منتظرى نموده و می‌گفتند نامبرده به علت اینکه عده‌اى را گرفته‌ا‌ند و این عده اعلامیه‌اى از طرف خمینى در تهران منتشر کرده‌اند اعتصاب غذا نموده است و آقاى گلپایگانى به احمد آذرى قول داد اقدام نماید ضمناً موسوى واعظ که ساکن شهر رى می‌باشد در مجلس مزبور حضور داشت. نظریه منبع ـ نظرى ندارد. نظریه دایره امنتى داخلى ـ فعلاً نظرى نیست. رونوشت در پرونده‌هاى نامبردگان ضمیمه گردد. در پرونده 9292 بایگانى شود 22446 (س ش115[

ناوبری کتاب