صفحه ۳۱۳

شهربانى استان اصفهان از: شهربانى استان اصفهانیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 35، ص 57. تاریخ: 31246 به: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان شماره: 10 ـ993 ـ2 ـ5

موضوع: مراجعت بقیه معممین از مکه معظمه
پیرو: 10 ـ993 ـ2 ـ5 ـ26246

طبق گزارش شهربانى همایونشهر4 نفر معممین دیگر تا تاریخ 21246 به همایونشهر وارد، به قرار مسموع سید محمد احمدى درب سیدى در منزل خود براى چند نفر که هویت آنان هنوز معلوم نشده اظهار داشته به اتفاق آقایان سید مهدى امامى و سید یحیى مرتضوى و سید محمد ابطحى در نجف آقاى خمینى را ملاقات کرده‌اند و ضمن صحبت، آقاى خمینى به آقاى سید مهدى امامى می‌گوید چرا امسال تمام طلبه‌ها به کربلا و یا مکه مشرف شده‌اند مگر نمی‌دانند که مردم را نباید رها کرد و بایستى حقایق دینى و سیاسى را به آنها گوشزد و اضافه نموده مثل اینکه آقاى شیخ حسینعلى منتظرى نیز براى رفتن به مکه به نجف عزیمت کرده در آنجا آقاى خمینى به او تذکر می‌دهد که به ایران بر گردد که در نتیجه هنگام مراجعت دستگیر و زندانى می‌شود. سرپرست شهربانی‌‌‌هاى استان اصفهان ـ سرتیپ پرتو

ناوبری کتاب