صفحه ۳۱۱

از: ساواک قم یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب20، ص119. تاریخ: 24246 به: مدیریت کل اداره سوم 316 شماره: 635/21

عطف به 53891/ 361 ـ 27/ 10/ 45

در اجراى امر طبق تحقیقاتى که به عمل آمد اکثر شهریه خمینى که به طلاب پرداخت می‌گردد از تهران و بقیه از سایر شهرستانها تامین می‌گردد و چند نفر از مقربین خمینى از جمله شیخ احمد منتظرى قمى که مقسم است و شیخ احمد آذرى از مریدان و احمدى که همیشه در منزل خمینى است به این موضوع معترف می‌باشند و احمدى اظهار داشته شهریه خمینى بالغ بر هفتاد هزار تومان و شیخ احمد آذرى هشتاد هزار تومان تعیین نموده ولى با بهره‌بردارى از نتیجه تحقیقات مبلغ مذکور از میزان شصت هزار تومان کمتر نمی‌باشد.

وکلاى خمینى جمعاً پنج نفر می‌باشند به اسامى سید صادق لواسانى مقیم تهران، شیخ على اکبر اسلامى تربتى مقیم قم که همیشه در منزل خمینى بوده و وکالت تام دارد. سید مرتضى پسندیده برادر خمینى که گاهى در خمین و بعضا در قم می‌باشد. شیخ حسینعلى منتظریدربارة حساسیت ساواک نسبت به پرداخت شهریة امام خمینی، نک: آیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 345 ـ 344. و آقا شهاب اشراقى که داماد خمینى است این پنج نفر از خمینى وکالت رسمى دارند که وکالت سید صادق لواسانى در زمان خمینى به وى داده شده و وکالت چهار نفر دیگر از عراق به دست آنها رسیده ضمناً پسر خمینى به نام مصطفى هم وکالت رسمى دارد که فعلا در عراق نزد اوست.

کلیه وجود جمع آورى شده مستقیماً به دست شیخ على اکبر اسلامى نماینده تام الاختیار خمینى که در منزل خود او سکونت دارد می‌رسد و او متصدى شهریه طلاب است.

همچنین به استحضار می‌رساند که مبالغى پول نیز از ایران به عراق براى خمینى وسیله اطرافیانش به بهانه زیارت برده شده و این پول نیز به مصرف اطرافیان خمینى در عراق می‌رسد.

رئیس ساواک قم ـ مهران
رونوشت برابر اصل است.

ناوبری کتاب