صفحه ۳۰

وزارت جنگ
اداره: لشکر 9 زرهى اصفهانفقیه عالقیدر، ج 1، ص44. شماره: 6686/2ـ29534 دائرة رکن 2 ریاست ستاد ارتش درباره: وضع بهاییها در نجف‌آباد پیرو شماره 3616ـ24334 رکن 2

برابر گزارش شهربانى اصفهان شیخ حسینعلى منتظرى خود را نماینده آیت‌الله بروجردى درنجف‌آباد معرفى و روز20534 از وعاظ و معتمدین و اصناف و سایر طبقات دعوت و اظهار داشته که به موجب فتواى آیت‌الله بروجردى معامله مسلمین با بهاییها تحریم گردیده ومسلمین نباید با بهاییها رابطه خرید و فروش داشته باشند. با اینکه قبلاً آموزش کافى به شهربانى اصفهان داده شده بود، مجدداً تأکید گردید که از هر گونه تحریکات و اقدامات نامبرده جداً جلوگیرى شود. فعلاً آرامش در نجف‌آباد برقرار بوده و مأمورین انتظامى مراقب اوضاع می‌باشند. م. غ. فرمانده لشکر 9 زرهى اصفهان ـ سرتیپ ضرغام میرزا على محمد باب میرزا حسینعلى نوری

ناوبری کتاب