صفحه ۲۹۷

منتظرى تحویل دادم و یا دفاترى با اسامى ناشناس و وجوه مبهمه تنظیم کنید که على فرض المطالبه آنها را ببرند. چون ممکن است آنها براى ایجاد فشار بر من چنین کارى را بکنند و مطلب، مطلب مهمى است احتمال آن هم لازم المراعاة است. شما قطعا‌ً این کار را بکنید و براى مدتى مغازة شما کنترل شود. نه دفاتر نامبرده در آن باشد نه اشیاء و کتب دیگری. احتیاط خوب است و در بعض موارد به حد لزوم می‌رسد ما باید سعى کنیم نام مردم و اشخاص به دست آقایان نیفتد. سلام مرا به همة دوستان و اصدقاء ابلاغ فرمایید و السلام علیکم.

حسینعلى منتظرى

ناوبری کتاب