صفحه ۲۹۴

به: 21یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 100. تاریخ: 221245 از: 316 شماره: 71751/316 موضوع: پخش اعلامیه

طبق اطلاع واصله ربانى شیرازى و مروارید و منتظرى قصد دارند اعلامیه‌اى در مورد لایحه حمایت خانواده"از جمله در این قانون که در 11121345 از طرف دکتر صدر وزیر دادگسترى به مجلس ارائه شد، آمده است: "ولدا لزنا اگر وارث منحصر باشد، تمام ماترک پدر و مادر را به ارث می‌برد"، "اگر مورث یک یا چند فرزند طبیعى (ولدالزنا) داشته باشد، فرزند طبیعى حکم فرزند مشروع را دارد"، "اگر اولاد متعدد باشد (چه پسر و چه دختر) ارث بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود"، "براى هر یک از زوجین سهم تعیین می‌گردد"، "نکاح بیش از یک نوع نیست و آن هم دائم است"، "نکاح به ایجاب و قبول واقع می‌شود و محتاج به الفاظ خاصى نیست"، "اعمال و رفتار زن و مرد، می‌تواند حاکى از وقوع نکاح باشد و محکمه باید حکم نکاح چنین مرد و زنى را صادر کند"، "اگر ثابت شود هنگام قبول نطفه، زن با چند مرد رابطه داشته کلیه آن مردها در پرداخت نفقه به مادر طفل و مخارج خود طفل ملزم هستند"، بررسى وتحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص196ـ195، "اساتید و روحانیون مبارز قم بی‌درنگ نشستى در منزل آیت‌الله منتظرى تشکیل دادند و در رابطه با لایحه حمایت خانواده و نیز لایحه تشکیل مجلس مؤسسان و تعیین فرح به عنوان نایب‌السلطنه و حرکت‌هاى رژیم شاه براى اسلام زدایی، دستبرد به قانون اساسی، برچیدن آخرین آثار مشروطیت گفتگو کردند و نیز در رابطه با راه مقابله و رویارویى او با این توطئه‌ها به تبادل نظر پرداختند"، همان ص 199. که اخیراً به مجلس برده شده تهیه و توزیع نمایند.

ملاحظات ـ با توجه به اینکه شیخ على اصغر مروارید به مکه عزیمت نموده علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از وجود منابع مربوطه شدیداً اعمال و رفتار و تماس‌‌هاى نامبرده را تحت نظر قرار داده و بمحض کسب هرگونه خبرى در این زمینه مراتب را سریعاً اعلام دارند.

در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. 316 صالحى 271245

ناوبری کتاب