صفحه ۲۸۷

شماره: 1314/303یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 88. . تاریخ: 85845 موضوع: فعالیت روحانیون محل ـ تهران مقصد ـ نجف اشرف

شخصى بنام محمد تقى آملى طى نامه‌اى که بعنوان آیت‌الله شاهرودى بآدرس نجف اشرف ارسال داشته نوشته است.

در این چند روزه حضرت آقاى منتظرى اصفهانى و حضرت آقاى ربانى شیرازى از زندان آزاد شده‌اند و حضرت آقاى اشراقى داماد سرکار بندگان آقاى خمینى از همدان آزاد و منتقل بتهران شدند لکن هر سه نفر را از مراجعت بقم منع کردند و در غیر قم در هر کجا که باشند آزاد هستند و اضافه نموده است خیال میکنم آزادى اینها در اثر همان تلگراف حضرتعالى باشد. فتوکپى نامه فوق الذکر جهت هر گونه اقدام بضمیمه تقدیم میگردد. رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده محمد تقى آملى بایگانى است. این رونوشت در پرونده عبدالرحیم ربانى بایگانى است. 23/8 اوانى

ناوبری کتاب