صفحه ۲۶۶

از: 21 تاریخ:1845 به: 316آیت‌الله العظمى حاج سید محمدرضا گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج1، ص274. شماره: 2349/21 موضوع: آیت‌الله قدس

به قرار اطلاع شب 23745 آیت‌الله قدس که گویا با آقاى قدس نخعى نسبت دارد به منزل آیت‌الله گلپایگانى رفته و در آنجا به آقاى گلپایگانى قول داده که براى آزادى منتظرى و سایر زندانیان اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

آقاى ازغندی

مشخصات بیشترى از آیت‌الله قدس بخواهید 7/8. (س ش92)

ناوبری کتاب