صفحه ۲۶۵

رونوشت برابر اصل است. ه‍

اصل در پرونده س‌ـ‌ع‌ـ432 می‌باشد شیخ فضل الله مهدیزاده به کلاسه927ـ م‌ـ ه‍ بایگانى شود. (س ش91)

ناوبری کتاب