صفحه ۲۶۳

چنانچه پرونده در دادرسى ارتش مختومه گردد و نامبردگان در همین حدود که فعلاً بازداشت بوده‌اند محکوم شوند جری‌تر شده و احتمالاً پس از آزادى از زندان نه تنها تعهدى در قبال ساواک و سایر مراجع ندارند بلکه احتمالاً بفعالیت‌‌هاى مخرب خود ادامه خواهند داد.

با توجه بمراتب معروضه بالا چنانچه تصویب فرمایند ضمن اینکه منتى به آیت‌الله خوانسارى و سایر مراجع گذارده می‌شود ترتیبى داده شود قبل از اختتام پرونده قرار بازداشت آنان تبدیل و نامبردگان ازاد گردند.

در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. 16/7 (س ش90)

ناوبری کتاب