صفحه ۲۶۱

از چپ به راست: آیت الله منتظری، مرحوم عبدالرسول قائمی، آقاى فلسفی، مرحوم حاج آقا جمال صهری(نجف‌آباد)

ناوبری کتاب