صفحه ۲۵۶

نامه دوم شهید محمد منتظرى خطاب به دادستانى ارتش

تاریخ: 6745
ریاست محترم دادستانى ارتشیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص46.

نظر به اینکه اینجانب از اوضاع و احوال پدر بزرگوارم مطلع نشده و موضوع اعتصاب ایشان به طریق نامه رسمى و یا ملاقات حضورى تکذیب نگشت، از همین ساعت(2 بعدازظهر 6745) شروع به اعتصاب غذا نموده و تا عدم دریافت اطلاع از حال ایشان و عدم تکذیب جریان مزبور ادامه خواهم داد. با اینکه در نامه سابق مورخه 5745 اخطار کرده و 30 ساعت براى اطلاع از طریق مذکور مهلت دادم.

محمدعلى منتظرى
(س ش87)

ناوبری کتاب