صفحه ۲۵۲

آیت الله ربانى شیرازی

آویزان کردن زندانی(روبه روى شکنجه‌گاه حسینی) ـ کمیته مشترک ضد خرابکاری

ناوبری کتاب