صفحه ۲۵۱

نظریه: با توجه باینکه نامبردگان حاضر بطرد از شهرستان قم نگردیده‌اند چنانچه تیمسار ریاست ساواک تصویب فرمایند پرونده اتهامى نامبردگان که تکمیل شده بمراجع قضائى ارتش احاله گردد.

پی‌نوشت تیمسار ریاست ساواک: پرونده بدادگاه احاله شود. اصل در پرونده رهبر عملیات صابرى 17/6 رئیس بخش 316 ـ جوان رئیس اداره یکم عملیات ـ ثابتى

مدیر کل اداره سوم. مقدم (س ش85[

ناوبری کتاب