صفحه ۲۵۰

وارده محاکمه کند صحیح بود خلاف قانون دیگرى مرتکب شود و با تعهد فوق صورت قانونى بکار‌‌هاى خود دهد؟ آیا درخواست این موضوع فکرى را که مدتها است گسترش پیدا کرده که دولت در صدد است حوزه علمیه قم را تضعیف نماید تقویت نمیکند؟ اگر ما امروز چنین تعهدى را قبول مینمودیم چه چیز مانع دولت بود که فردا عده دیگر از اساتید حوزه را بعناوین واهى بازداشت کند. پس از اظهار تاسف از رویه سازمان امنیت و دولت صریحاً اعلام میداریم که دولت هر گونه آزادى قلم و بیان را از بین برده و نمی‌خواهد در قلمرو حکومتش کسى از حق و آزادى سخن گوید آیا عملیات چند سال اخیر از حبس، زجر، شکنجه و تبعید نسبت بجامعه روحانیت و سایر مردم آزاد مسلمان و جریان مدرسه فیضیه و صحن مطهر قم نشانه‌اى از اهداف ضد ملى و اسلامى دولت‌ها نیست؟ آیا حبس و تبعید یکى از مراجع تقلید و ممنوعیت فروش رساله ایشان را بچه چیز تعبیر میتوان کرد؟ ما از این گوشه زندان از این وضع ناهنجار اظهار تاسف نموده و مخاطراتى را که براى اسلام عزیز و روحانیت و اخلاق عمومى کشور پیش آمد نموده بمراجع دینى و حقوقى تذکر داده و آنانرا از عواقب سوء آن بر حذر میسازیم.

اقدامات انجام شده:

از ارسال نامه مزبور بمقصد‌‌هاى اشاره شده جلوگیرى شده استعلى رغم چنین ادعایی: "نامه‌ى سرگشادة دو مجاهد نستوه و قهرمان‌آفرین روحانیت آقایان منتظرى و ربانى شیرازى که از پشت درهاى آهنین بازداشتگاه قزل‌قلعه صادر شد و تقریباً در سراسر کشور پخش گردید از آن جهش‌هاى انقلاب و رعد آسایى بود که همانند پتکى بر مغز شاه فرود آمد و او را بیش از پیش حیرت زده و دیوانه کرد! و تمام رشته‌هاى چندین ماهة او را که به عنوان تصفیة حوزة علمیة قم و خاموش کردن صداى آزادی‌بخش امام خمینى صورت گرفته بود یک جا پنبه بود وبه او ثابت کرد که اندیشة خاموش کردن صداى خمینى در ایران افسانه‌اى بیش نیست. و این صداى آسمانى را با دسیسه‌هاى شیطانى و توطئه‌هاى اهریمنانه نتوان خاموش کرد. "یریدون لیفطئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون" نامة سرگشادة آقایان منتظرى و ربانى از بازداشتگاه قزل‌قلعه در شرایطى صادر شد که رژیم شاه در توطئة خود جهت تصفیة حوزة علمیة قم با شکست مواجه شده بود و به دنبال صدور اعلامیة ارزندة حوزة علمیة قم در سالگرد 15 خرداد، به خطا و اشتباه خود پى برده از محاکمه و محکوم ساختن بازداشت شدگان روحانى منصرف شده بعضى از آنان را آزاد کرده بود و با آزادى آقایان منتظرى و ربانى مشروط بر اینکه براى مدتى از رفتن به قم خوددارى ورزند موافقت داشت. آقایان منتظرى و ربانى نه تنها با رد قاطعانة پیشنهاد شاه مبنى برخوددارى آنان از رفتن به قم نقشة او را که می‌خواست مجاهدین روحانى را با پاى خودشان از حوزة علمیة قم بیرون نماید و به تبعید داوطلبانه! وادارد خنثى ساختند بلکه با صدور نامة سرگشاده از درون بازداشتگاه قزل قلعه، بزرگترین تک خال خود را در برابر تاکتیک‌هاى نیرنگ آمیز شاه بر زمین زده انعطاف ناپذیرى خود و رد هرگونه تسلیم، عقب‌نشینی، سازش و کنارآمدن با دشمن را بار دیگر به بهترین نحو به ثبوت و منصه ظهور رسانیدند"، بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج1، ص915 ـ 914. . توضیح اینکه نامبردگان بیکى از ملاقات‌کنندگان اظهار داشته‌اند ما قبلاً ساواک را در جریان گذاشته‌ایم از آقاى فلسفى سؤال نمائید چنانچه این دادخواست بدست دادستان ارتش نرسد اعتصاب غذا خواهیم نمود. رک: سند صفحه بعدی.

ناوبری کتاب