صفحه ۲۴۹

از: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص79. تاریخ: 17645

گزارش درباره: حسینعلى منتظرى عبدالرحیم ربانى شیرازی

محترماً بعرض می‌رساند. نامبردگان بالا که در زندان قزل‌قلعه بازداشت می‌باشند اخیراً طى ارسال نامه‌اى بعنوان تیمسار دادستان ارتش. رونوشت اداره دادرسى ارتش. دیوان عالى کشور. سازمان ملل متحد و علماء و روحانیون طراز اول ایران و عراق نسبت به بازداشت خود اعتراض نموده و اعلام داشته‌اند که سازمان امنیت آنانرا بدون مجوز قانونى بازداشت و در حدود شش ماه است که در بازداشتگاه قزل‌قلعه با تضییقات شدیدى که تناسب با یک زندان سیاسى ندارد و بهیچوجه با شئون روحانیت تطبیق نمیکند بازداشت می‌باشند و در مراحل بازجوئى از هیچگونه اهانت نسبت به مراجع بزرگ و روحانیت شیعه و ضرب و شکنجه نسبت به آنها کوتاهى نشده و هنوز آثار صدمات جسمانى ناشى از شکنجه‌‌‌هاى متوالى در بدن محمد على منتظرى باقى است. سازمان امنیت براى کوبیدن عده‌اى که از روش ضد دینى قانونى دولتها و تبعید آیت‌الله خمینى انتقاد می‌نمودند و براى آنها پرونده سازى مینماید.

نامبردگان اضافه نموده‌اند سازمان امنیت می‌خواست که ما داوطلبانه حاضر به تبعید از قم شویم چونکه می‌دید تبعید جبرى نگرانیها و احساسات را شدیدتر مینماید ولى این امر مغایر با موازین دینى و قانون اساسى و آزادى مسکن و اعلامیه حقوق بشر و مستلزم اعتراف ضمنى بجرم واقع نشده بود و از طرف اینجانبان رد شد.

آیا سازمان بجاى اینکه از اعمال خلاف قانون خود "بازداشت بدون سبب" اهانتها و شکنجه‌ها و تضییقات شدید در مدت پنج ماه پوزش طلبد و رئیس سازمان قم را بجرم جنایت‌‌هاى

ناوبری کتاب