صفحه ۲۴۵

کشور در معرض خطر است چونکه دین و مذهب زمانى رسمیت دارد که تشکیلات جامعه بر اساس آن دور زند و با آنکه دولت عملاً نظام اجتماعى ایران را بر مبناى قوانین نجات بخش اسلام قرار نداده، رسماً نیز سعى می‌شود که اسمى از اسلام در لوایح مصوبه نباشد. چنانچه در مورد قانون جدید استخدام، شرطیت "مطلق دین" و در آگهى استخدام ارتش شرط تدین به دین اسلام حذف شده است. آیا عملیات چند سال اخیر از حبس، زجر، شکنجه و تبعید نسبت به جامعه روحانیت و سایر مردم آزاده مسلمان و جریان مدرسه فیضیه، صحن مطهر قم، نشانه‌اى از اهداف ضدملى و ضداسلامى دولتها نیست؟ آیا حبس و تبعید یکى از مراجع تقلید شیعه و ممنوعیت فروش رساله ایشان را به چه چیز میتوان تعبیر کرد؟ آیا آزادى غیر محدود بعضى از اقلیت‌‌هاى جاسوس و عوامل صهیونیسم و شرکت دادن آنها در مورد حکومت و مسلط نمودن آنها بر سرنوشت اقتصادى و اجتماعى ملت ایران توهم خطر را نسبت به حریم اسلام تشدید نمینماید؟!

ما از این گوشه زندان، از این وضع ناهنجار اظهار تأسف نموده و مخاطراتى را که براى اسلام عزیز و روحانیت و اخلاق عمومى کشور پیش آمد نموده به مراجع دینى و حقوقى تذکر داده آنان را از عواقب سوء آن برحذر میداریم.

ما هرگونه ناراحتى را به منظور حفاظت از اسلام و روحانیت و مملکت ایران تحمل نموده مطمئنیم اگر محکمه صالحى با حضور نمایندگان مراجع عظام و جامعه روحانیت و طبقات مختلفه مردم تشکیل شود پرده از روى بسیارى دیگر از اقدامات ضددینى و قانونى دولت برداشته خواهد شد.

وماالنصر الاّ من عندالله العزیز الحکیم
حسینعلى منتظری،
الاحقر عبدالرحیم ربانى شیرازى

ناوبری کتاب