صفحه ۲۴۳

اینجانب، در مورد بیمارى خانواده و مخاطره جانى براى ایشان و بچه ام حدود ده نفر از مأمورین سازمان امنیت و شهربانى و آگاهى به خانه من حمله ور شدند و به شیو‌‌هاى عمل کردند که موجب اتلاف بچه من و بیمارى ممتد خانواده در اثر هراس گردید. مأمورین که معلوم نبود به چه منظور منزل را محاصره و مورد بازرسى قرار دادهاند، پس از کنجکاوى دقیق و نیافتن مدارک جرمی، برخلاف قانون، مقدارى کتب دینى و حقوقى جمع وضبط نمودند. پس از انتقال به قزل‌قلعه در مراحل بازجویی‌‌هاى ممتد و طولانى که بعضى جلسات آن تا حدود ساعت 11 شب به طول انجامید، بازجوها از حدود نزاکت خارج و سعى مینمودند که با ارعاب و تهدید مطالبى را به نفع دستگاه از اینجانب اقرار بگیرند ولى با کارگر نیفتادن این روش غیرقانونى سعى نمودند با سؤالات مکرر و بی‌جا پرونده ضخیمى درست نمایند.

توضیح آنکه فکر اصلاح برنامه‌‌هاى تدریس حوزه علمیه قم و امور تبلیغاتى و نشر کتب مفیده دینیبراى اطلاع از اصلاح نامه حوزة علمیه قم به س ش69 و77 مراجعه کنید. از 20 سال پیش در بین عده‌اى از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم وجود داشت و بارها بدین منظور جلساتى تشکیل داده و از مرحوم آیت‌الله العظمى بروجردى تقاضاى اقدام و مساعدت می‌کردند. در تعقیب این هدف حدود 3 سال پیش عده‌اى از اساتید و فضلاء حوزه علمیه جلساتى به منظور مشورت براى انجام اصلاحات فوق تشکیل دادند که متأسفانه مانند جلسات قبلى بدون اخذ نتیجه تعطیل گردید. اینک سازمان امنیت براى کوبیدن عده‌اى که روش ضددینى و قانونى دولتها و تبعید حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى را انتقاد می‌نمودند، پس از گذشت 3 سال این جلسات را دستاویز کرده و آنرا سیاسى تلقى نموده شروع به پرونده سازى کرده است.

در عرض مدت زندانی‌بودن اینجانبان و سایر رفقا، سازمان که خود را مواجه با اعتراض و نارضایتى جامعه محترم روحانیت بویژه مراجع عظام متع الله المسلمین بطول بقائهم و سایر اصناف مردم میدید با وعده‌‌هاى دروغى و اینکه آقایان بزودى آزاد میشوند، در اسکات آنان کوشید ولى با توجه به روش سازمان در عدم ابقاى وعده‌ها نارضایتى شدیدتر و موج احساسات هر آن بیشتر گسترش پیدا مینمود، تا ناچار سازمان امنیت دو نفر از فضلا را که شریک پرونده بودند آزاد کرد و در تعقیب اقدامات حضرات علماء اعلام و مراجع عظام چندى قبل از طرف سازمان جلسه‌اى در اداره و جلسه دیگرى در دفتر قزل قلعه، با حضور عده‌اى از محترمین علماء عظام تشکیل یافت و از طرف سازمان پیشنهاد شد که ما

ناوبری کتاب