صفحه ۲۳۷

به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 103. تاریخ: 4545 از: 20د3 شماره: 8308/20هـ3

حسن حاج مهدى در یک مذاکره خصوصى اظهار نموده است مهندس بازرگان ـ طالقانى ـ منتظرى ـ ربانى شیرازى حاج آقا رضا گارسچی(پیشکار خمینی) و انوارى که فعلاً زندانى است بمنظور تقویت تشکیلات مخالفین وجوهى در اختیار آنها میگذارند و قرار است مبلغى نیز از ایشان اخذ و به ابوالقاسم آهوروش پرداخت گردد. ضمناً افراد مشروحه بالا و چند نفر دیگر که عده‌اى از آنها دانشجو هستند اخیراً مقدارى وجه جمع آورى و صرف خرید یکدست گاه یخچال جهت انبارى که در زندان است نموده‌اند.

ملاحظات: اقدام مستقیم در این مورد باعث شناسایى منبع خواهد شد.

رونوشت برابر با اصل است. اصل در پرونده 26360 بایگانى است.

در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود.

ناوبری کتاب