صفحه ۲۳۶

فرستنده: ساواک خراسانیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 24، ص104. تاریخ: 23445 گیرنده: اداره کل سوم (316) شماره: 6097/9هـ

موضوع: منتظرى و قدوسى

مقرر فرمایند خلاصه سوابق و بیوگرافى ملصق بعکس نامبردگان فوق را جهت ضبط در پرونده مربوطه تهیه و ارسال دارند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان. سرتیپ بهرام

بفرموده ریاست بخش اقدامى ندارد بایگانى شود.

رونوشت در پرونده منتظرى ضمیمه و اقدام خواهد شد. (س ش81)

ناوبری کتاب