صفحه ۲۳۴

(برگ ارزیابى گزارش خبرى واصله و درخواست اطلاعات تکمیل شود.) یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 24، ص103.

تاریخ: 23445

به: ریاست ساواک مشهد شماره: 23577/316

درباره: على قدوسى فرزند احمد و حسینعلى منتظرى

عطف بشماره 6031/9 هـ 13445

الف ـ ارزیابى خبر:

ارزیابى صحت خبر: تائید شده، باحتمال قوى صحیح است ـ ، مشکوک ـ ، غلط ـ ، غیر قابل قضاوت ـ.

فایده و اهمیت: حیاتى ـ ، مهم ـ ، عادى ـ ، مفید براى سابقه، غیر مفید ـ.کهنه ـ ، خارج از موضوع ـ ، اطلاعات بیشترى لازم است ـ ، ملاحظات ـ.

ب ـ اطلاعات تکمیلى مشروحه زیر مورد نیاز میباشد.

نامبردگان به اتهام فعالیت با غیرمجاز و اقدام علیه امنیت داخلى مملکت دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. صابرى ـ 23/4

ناوبری کتاب