صفحه ۲۳۲

از: 9/هـ تاریخ: 13445 به: 316 شماره: 6031/9هـ موضوع: منتظرى و قدوسییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 24، ص 99.

ساعت 5 بعد از ظهر روز 10445 آقاى سید مهدى طباطبائى اظهار مینماید: آیت اله میلانى براى استخلاص آقاى منتظرى که یکى از مدرسین قم است و آقاى قدوسى که داماد علامه طباطبائى است و اخیرا دستگیر شده‌اند فعالیت می‌نماید.

توضیح رهبر علمیات مقرر فرمایند هرگونه سابقه‌اى از نامبردگان در آن اداره کل موجود است به این ساواک منعکس فرمایند.

رونوشت در پرونده منتظرى ضمیمه گردد.

آقاى صابرى مختصراً جواب بدهید

همه نامبردگان به تمام فعالیت‌‌هاى غیر مجاز و اقدام علیه امنیت داخلى مملکت تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

ناوبری کتاب