صفحه ۲۳۰

به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص12. تاریخ:8445 از: 20/ هـ شماره:7366/20 هـ

موضوع: اجتماع در منزل سعیدى پیشنماز مسجد موسى بن جعفر

صبح روز 3445 آقایان شیخ نیکنام، حاج آقا ورزیده، حاج آقا تقى و شیخى به نام ذاکرى که در قم مدرسه بروجردى حجره دارد، در منزل آقاى سعیدى پیشنماز مسجد موسى بن جعفر حضور به هم رسانیدند، شیخ ذاکرى چند عدد نوار با خود آورده و اظهار می‌دارد: "آقاى سعیدی! این نوار‌‌هاى من است که در آبادان منبر رفته و به آقاى خمینى دعا کرده‌ام." سپس سعیدى ضبط صورت می‌آورد ولى نوارها به آن نمی‌خورد. در این هنگام سعیدى ضمن صحبت خصوصى با منبع، اظهار می‌دارد: "دیشب باتفاق آقاى طاهرى در منزل یکى از علماى تهران بودیم و قرار شد براى مجتهدین نجف و آقاى میلانى تلگرافى تنظیم نماییم و آنها تلگراف مذکور را به تهران مخابره نمایند. تا کى شخصى مانند آقاى منتظرى و دیگران باید در زندان بمانند؟ نامبرده اضافه می‌نماید: آقاى خوئى از نجف نامه نوشته به خانواده زندانیان اظهار تاسف نموده و ما هر چه خواستیم این سخنان آقاى خوئى را چاپ کنیم دیدیم جملاتى نیست که مردم را تحریک نماید". سعیدى می‌افزاید دیروز در منزل فلسفى جلسه داشتیم، حجازى هم بود، بنا شد آقاى فلسفى اقداماتى بنماید و نتیجه را به ما بگوید ولى معلوم می‌شود سهل انگارى می‌کند. البته به وسیله دو سه نفر براى آقاى میلانى پیغام داده‌ام که براى زندانیان تلگرافى به تهران بزند.

نمی‌دانم چرا این مرد عقب کشیده و باید فکرى کرد. سپس افراد، منزل مذکور را ترک می‌نمایند.

نظریه رهبر عملیات ـ به منبع آموزش داده شد در جلسات منزل سعیدى مرتباً شرکت نموده فعالیت آنان را گزارش نمایدى ت

ناوبری کتاب