صفحه ۲۳

مهاجر به تهران اعلامیه‌اى صادر، این انتخابات را فرمایشى اعلام و شرکت در آن را تحریم کردند. تحریم‌کنندگان چند اشکال به این نوع انتخابات وارد کردند:

"عدم نظارت مردم در امر انتخابات، نبود محیط آرام و آزاد، بیرون آمدن افراد فاسد و مزدور از صندوق‌ها و..."، (س ش 10).

به جز اعلامیه‌اى که علماى مهاجر امضا کردند، علماى اصفهان نیز اعلامیه‌اى با امضاى آقایان: خادمی، طیب زاده، شمس آبادی، شفقی، ابطحی، روضاتی، جبل عاملی، و حسینعلى منتظرى منتشر می‌کنند و از مردم می‌خواهند از گرفتن کارت‌هاى انتخاباتى استنکاف کرده یا از رأى دادن خوددارى نمایند؛ در این اعلامیه این انتخابات به انتصابات تعبیر شده است. در پى این اعلامیه عده‌اى از اصناف اصفهان به پیروى از دعوت علماى اصفهان اعلامیه‌اى صادر و به عنوان اعتراض به انتخابات غیر آزاد و قلابی، 25 شهریور را تعطیل عمومى اعلام کردند، (س ش 11).

اعتراض‌ها به انتخابات غیرآزاد و بازداشت‌ها ادامه دارد به ویژه در اصفهان که با تعطیل بازار و پخش اعلامیه ادامه می‌یابد. محرکین آن آیات خادمى و منتظری، از سوى ساواک شناخته شده‌اند که نسبت به بازداشت این دو براى عبرت سایرین نظر مساعد ساواک اعلام می‌شود، (س‌ش12) اما بر اساس سند شماره 14، از بازداشت آنها صرف نظر می‌شود.

در سند شماره 15، از ارتباط نهضت آزادى شاخه اصفهان با برخى روحانیون چون آیت‌الله منتظرى از طریق تماس و مکاتبه، سخن به میان آمده است و ادامه ارتباط با دیگر نیرو‌‌هاى مبارز منطقه به همراهى آیت‌الله خادمی، (س‌ش‌17 ـ 16).

سرانجام آیت‌الله منتظرى به همراهى 23 نفر از مجتهدین و وعاظ اصفهان و نجف‌آباد توسط کمیته سه نفره که متشکل از نمایندگان ساواک، ژاندارمرى و شهربانى است با توجه به فرا رسیدن ایام محرم و صفر ممنوع‌المنبر شد و بایستى قبل از دعوتِ وعاظ، لیست آنها به کمیته سه نفره ارائه شود و در صورت تصویب، مجالس روضه خوانى دایر گردد. البته کمیته این ارفاق را در حق ممنوع‌المنبرها که آنها را منتقد اقدامات اصلاحى دولت می‌داند روا داشته که می‌توانند با رجوع شخصى به آن کمیته و اظهار ندامت و ارائة تعهد مبنى بر عدم اقدام علیه مصالح به منبر بروند، (س ش 19).

ناوبری کتاب