صفحه ۲۲۹

ج‌ـ شنیدم که آقایان قبلا در جلسات شرکت می‌نموده‌اند و احتمال نمیدهم که افراد مزبور از طرف جمعیت مامور فعالیت در یک شهرستان دیگر شده باشند زیرا در صورتیکه ماموریتى داشتند در جلسه‌هایى که آنان حضور یافته بودند و من نیز تاخیر ورود داشتم گزارش کار آنان را میبایستى می‌شنیدم و چنین خبرى در آنجلسه شنیده نشد و اصولا قرار بود که جمعیت اقدام بطبع و نشر کتب مفید بنماید و این وضع سرى بودن آن نمی‌توانست مورد پیدا کند. على قدوسى (س ش77)

ناوبری کتاب