صفحه ۲۲۸

مزبور هستم یا خیر و اگر مقصود افرادیست که در اولین جلسه شرکت داشتند باید بگویم خیر عضو یا جزو شوراى مزبور نبوده‌ام و ظاهرا آقایان منتظرى و امینى نیز جزو شوراى موسسان بمعنى اول نبوده‌اند و بمعناى دوم نیز از شرکت این دو نفر بی‌اطلاع میباشم. على قدوسى

س ـ از افراد بیگانه بمنظور پیش برد کار‌‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى چه استفاده‌هائى بعمل آمده است. این افراد تبعه کدام کشور میباشند. نحوه تماس و ارتباط آنان با جمعیتى که سرکار عضو آن بوده و هستید چگونه بوده است.

ج‌ـ مقصود از افراد بیگانه نمیدانم افراد تبعه کشورى دیگر میباشد یا معنى دیگرى دارد و آنچه میدانم جمعیت، از این 9 نفر متجاوز ننموده و اصل و فرع آن تغییرى نیافته است و بهیچوجه در مدتیکه جلسات تشکیل میافت از دعوت و ارتباط و فعالیت آنان سخنى بمیان نیامد. على قدوسى

س ـ رئیس دادگاه این جمعیت چه کسى میباشد و تاکنون چه افرادى از اعضاء جمـعـیت مـورد تـعـقیب قـرار گرفته‌اند و علت آن چه بوده و اتهامات وارد بهر یک را بیان نمایید.

ج‌ـ جمعیت دادگاهى نداشته و رئیسى براى آن فرض نشده و با این وضع فردى از اعضا جمعیت هم مورد تعقیب واقع نشده است. على قدوسى

س ـ نحوه ارجاع ماموریت را باعضاء جمعیت توصیف نمایید.

ج ـ تا آنجائیکه من اطلاع دارم در مدت فعالیت جمعیت ماموریتى به هیچیک از اعضاء ارجاع نگردید تا نحوه آن را ذکر نمایم. على قدوسى

س ـ علت اینکه جلسات این جمعیت سرى اعلام شده بود چه بوده است و با این ترتیب که جلسات سرى بوده چگونه آقایان محمد و على خامنه‌اى در یک جلسه متفقا شرکت داشته‌اند.

ج‌ـ سرى بودن جلسات این جمعیت علت روشنى نداشته و زیاد بحث میشد که افراد جمعیت و اعضاء آنرا زیاد کنیم و با این ترتیب جلسات آن سرى نبوده است و شرکت آقایان محمد و على خامنه‌اى دلیلى است بر اینکه این جلسات سرى نبوده است. على قدوسى

س ـ آقایان على و محمد خامنه‌اى بطوریکه خود شما اظهار داشتید قبلا هم در جلسات شرکت میکردند. آیا احتمال نمی‌دهید آقایان از طرف این جمعیت مأمور بوده‌اند تا در یک شهرستان دیگر فعالیت کنند؟

ناوبری کتاب