صفحه ۲۲۷

ج ـ جلسات مدت یکسال ادامه داشت و از این مدت چهار ماه آن تعطیل بود بلحاظ ایام تابستان و بقیه مدت که هشت ماه میشود و در هر ماه چهار جلسه تشکیل یافته میتوان نتیجه گرفت که در حدود سى و دو جلسه تشکیل شده است و ممکن است بلحاظ محرم و صفر نیز سه الى چهار جلسه تعطیل شده باشد و بطور قطع بین 28 تا 32 جلسه تشکیل یافته است و براى هر ماه مبلغ پنجاه ریال از شرکت کنندگان دریافت میشد و برخى نیز پول ایام تعطیلات و تابستان را نپرداخته بودند و بعضى کلیه ماهها را اعم از تعطیل یا غیر تعطیل پرداخت کرده بودند و با این حساب بین مبلغ دو هزار و هشتصد الى سه هزار و دویست ریال مجموعا پول از شرکت‌کنندگان دریافت شده است. على قدوسى

س ـ مسئولین کمیته‌‌‌هاى مراجع ـ ادارات ـ امور شهرى را معرفى و نحوه کار هر یک را توضیح دهید.

ج ـ کمیته‌هائى بنام مراجع و ادارات و امور شهرى وجود خارجى نداشته است. على قدوسى

س ـ رهبر این جمعیت چه کسى بوده و اصولا بنظر سرکار چه کسى مؤسس جمعیت مورد نظر بوده است.

ج‌ـ اگر مقصود از رهبر فردى بوده که ریاست جلسات را عهده دار بوده باید گفت گاهى آقاى ربانى و گاهى آقاى حائرى و باحتمال ضعیف یکبار هم آقاى امینى بود و اگر معنى دیگرى مورد نظر است چنین رهبرى وجود نداشته است. على قدوسى

س ـ براى فعالیت در شهرستانها و احتمالا گسترش دامنه فعالیت جمعیت چه پیشنهاداتى از طرف اعضاء شرکت کننده در جلسات بعمل آمده و براى این موضوع چه نظریاتى ابراز شد، آیا در شهرستانها موفق به تشکیل شعب‌‌هاى گردید یا خیر؟

ج‌ـ چون اوایل کار بود افراد شرکت کننده بفکر فعالیت و گسترش دامنه آن در شهرستانها نیفتاده بودند و در جلساتى که بنده شرکت داشتم چنین مسائلى مطرح نشد. على قدوسى

س ـ سرکار که مسئول سازمان اطلاعات و ارتباطات هستید در شوراى موسسان هم عضویت دارید یا خیر؟ در صورت مثبت چگونگى را توصیف و نقش آقایان حسینعلى منتظرى و ابراهیم امینى را بیان نمائید.

ج‌ـ شوراى مؤسسان معین نشده بود که چه کسانى هستند تا معلوم شود بنده جزو شوراى

ناوبری کتاب