صفحه ۲۲۶

باساسنامه و مرامنامه اطلاع دارند همین نحو است که از مرقوم فرموده‌اید اما این افرادى که اولین بار است نام اساسنامه و مرامنامه را شنیده و قطعا خود بنده خیلى فرق بین این دو نمیدهند و بعواقب و آثارى که تشکیل این جمعیتها و قبول این مسئولیتها مترتب است اطلاعى ندارند خیلى بعید بنظر نمیرسد چنانچه اغلب مواردى که آقایان روحانیون غیر وارد در اینکارها خواسته‌اند دخالت کنند بهمین صورت و نظیر آن در آمده است. على قدوسى

س ـ بطور کلى تعیین فرمائید هر کمیته چند نفر عضو دارد. اسامى آنها چیست و چگونگى فعالیت هر یک را توضیح بفرمائید.

ج ـ آنچه بنده اطلاع دارم فقط کمیته اطلاعات یا اطلاعات وجود داشته و مسئولیت آن بعهده اینجانب و آقاى ابراهیم امینى گذارده شده بود و واقعا خودم عاجزم از اینکه فعالیت این کمیته را بیان نمایم و با وجود اینکه قسمت اطلاعات جز اسمى بی‌مسمى چیز بیشترى نبوده قهراً در مورد سایر کمیته‌ها نیز نمیتوانم نظرى ابراز کنم و مطمئنا میتوانم بگویم که چنین کمیته‌هائى تشکیل نشده است. على قدوسى

س ـ کمیته امور مالى نیز وجود داشته و بنابر اعتراف خودتان آقاى حسینعلى منتظرى مسئولیت آنرا عهده‌دار بوده‌اند با این ترتیب چگونگى سازمان این کمیته و تعداد اعضاء و قدرت و امکانات آنرا توصیف فرمائید.

ج ـ تحقیقا میدانم که خود ایشان این آقاى حسینعلى منتظرى شخصا پول افراد را که در جلسات شرکت می‌کردند جمع‌آورى و مبلغ و اسامى هر یک را در دفترى یادداشت مینمودند راجع به این دفتر خود ایشان اظهار می‌داشتند که پول‌‌هاى شما را خودم شخصا یادداشت می‌نمایم ولى دفتر مزبور را هیچگاه بجلسات نیاوردند و افراد شرکت کننده در جلسات نیز چنین توقعى نداشتند و قطعاً غیر از خودشان فرد دیگرى نبوده و قرار بود این پولها مقدم بر هر کار بمصرف طبع و نشر کتب یا مقالات سودمندى برسد و در اختیار مردم قرار گیرد. على قدوسى

س ـ در مدت فعالیت این جمعیت براى طبع و نشر کتب یا نشریات دیگر چه اقداماتى بعمل آمد و اصولا پول‌‌هاى جمع آورى شده بچه مصارفى رسید.

ج ـ در مورد طبع و نشر کتب یا نشریات دیگر هیچ اقدامى نشد و تا آخرین جلسه پولها در نزد آقاى منتظرى موجود بود. على قدوسى

س ـ فرمودید چند جلسه مجموعاً تشکیل و در این مدت بزعم سرکار چه مبلغ جمع آورى گردید.

ناوبری کتاب