صفحه ۲۲۵

س ـ موافقین اساسنامه و مخالفین آنرا ذیلا احضار نمائید و توجه داشته باشید که چنانچه اکثریت حاضرین در جلسه با مفاد مرامنامه و اساسنامه مخالف بودند اصولا انتخابى صورت نمی‌گرفت و قبول مسئولیت از ناحیه سرکار و آقایان منتظرى و ربانى شیرازى و حائرى تهرانى و ابراهیم امینى نمونه بارزى از موافقت اکثریت با اجراى مفاد اساسنامه و مرامنامه بوده است و حرف ادعاى اینکه با مخالفت جدى و تمسخر اغلب افراد مواجه میشد چندان قابل قبول بنظر نمیرسد.

ج‌ـ اولا آقاى حسینعلى منتظرى چنانچه تذکر داده شد از بدو ورود اینجانب پول را جمع آورى میکرد و بلکه از همان شب اول هم آقاى ربانى شیرازى رئیس جلسه بود و با این حساب انتخاب این دو قبل از قرائت اساسنامه بوده و نمیتواند دلیل بر این باشد که آقایان مفاد اساسنامه را قبول کرده و این استمرار را بعهده گرفته‌اند و اما انتخاب خود بنده چون درست در خاطر ندارم که پس از دو سه جلسه‌اى بود که اساسنامه قرائت شد یا آنکه از همان شب اول قرائت بعنوان آزمایش معین گردید قهرا اینهم دلیل بر قبول اکثریت مفاد اساسنامه نمیباشد خصوصا که اینکار در همان جلسات اولیه اتفاق افتاد و اگر مفاد اساسنامه مورد قبول واقع شده بود على القاعده بایستى در جلسه دیگرى دوباره با اخذ راى مخفى این سمت بعهده بنده یا غیر محول شده باشد و حال اینکه اینکار عملى نشد. على قدوسى

س‌ـ این امکان وجود دارد که در قبل از شرکت شما در جلسات همین افراد فعالیت‌‌هاى در زمینه مفاد اساسنامه داشته‌اند و بر طبق آن آقایان ربانى شیرازی، منتظرى بسمت‌‌هاى انتخاب شده بودند، سرکار از موضوع بی‌اطلاع میباشید و بر عکس تصور سرکار عقیده دارم مساله انتخابات با راى مخفى معمولاً پس از بحث و تبادل نظر کامل در اطراف مفاد اساسنامه و مرامنامه و قبول کلیه اعضاء شرکت کننده در جلسات صورت گرفته و در صورتیکه این موافقت جلب نمی‌شد هرگز انتخابى صورت نمی‌گرفت.

ج ـ اگرچه این امکان بنحو عام وجود دارد ولى این فعالیتها بر مفاد این اساسنامه بوده و رفقاى شرکت کننده همه از او اطلاع داشته‌اند بنظر بعید میرسد زیرا اگر این نحو بود اقلا یک یا دو نفر از آقایان در اولین شب قرائت اساسنامه باید اشار‌‌هاى به این کار کرده باشند و اما این نکته که قبل از تصویب و مطالعه و دقت نظر در مفاد اساسنامه تعیین افراد و مسئولیتها درست نیست براى یک جمعیت متشکل که از خصوصیات حزبى و مربوط

ناوبری کتاب