صفحه ۲۲۴

شناختن و شناساندن اسلام در تمام حوزه‌ها و شهرها من جمله از آن اقدامات طبع و نشر کتب و مطالب مفید و اعزام مبلغ‌‌‌هاى با فضل و تقوى براى تبلیغ احکام اسلام و این جلسات ظاهرش آن نحو نشان می‌داد که براى همیشه ادامه خواهد داشت و روز‌‌هاى اول یعنى در جلسات اولیه صحبتى هم از اساس نامه نبود و از همان شب اول معلوم شد که آقایان نفرى 5 تومان ماهانه بدست آقاى منتظرى میدادند که در اولین فرصت بطبع و نشر کتب اقدام شد که متاسفانه عملى نشد. على قدوسى

س ـ بنظر سرکار از اقایانیکه در جلسات شرکت مینمودند معلومات و قدرت فکرى چه کسى یا کسانى مستعد نوشتن چنین اساسنامه و مرامنامه‌اى میتواند باشد. با تمرکز فکرى بیشترى این سوال را پاسخ دهید.

ج ـ اتفاقا با هیچیک از آقایان شرکت کننده در جلسه بنده معاشرت زیاد نداشته و حتى در بحث‌‌‌هاى فقه و اصولى مربوط به برنامه‌‌‌هاى معمولى حوزه نیز با آقایان باصطلاح هم بحث نبوده‌ام و قهرا نمیتوانم حدس بزنم که قدرت فکرى چه اشخاصى مستعد نوشتن این اساس نامه است و آنچه از فضل آقایان مثل آقاى منتظرى یا آقاى ربانى و مشکینى در فقه و اصول در حوزه معروفست نمیتواند این جهت را روشن کند. على قدوسى

س ـ با توجه به نکاتى که در اساسنامه قید شده است مسئولیت و شغل و میزان فعالیت هر یک از افراد شرکت کننده در جلسات را با ذکر نحوه انتخاب آنان مشروحا مرقوم فرمائید.

ج‌ـ اصل اساسنامه از آنجائیکه با مخالفت شدید بلکه مسخره اغلب افراد منجمله خودم مواجه گردید قهرا توجهى به سازمان‌‌هاى مذکور در اساسنامه نمیشد و براى اینکار فعالیتى نیز وجود نداشت ولى آنچه در خاطر دارم که آیا بعنوان آزمایش یا جهت گروهى بود اینکه افراد زیر بسمت‌‌هاى مشروحه با راى باحتمال قوى مخفى تعیین میشدند.

على قدوسى و ابراهیم امینى قسمت اطلاعات

حسینعلى منتظرى صندوق در اختیار ایشان بود البته از همان شب اول ورود بنده ماهى پنج تومان بایشان داده میشد که با این حساب باید گفت ایشان قبل از ارائه اساسنامه در جلسه این سمت را داشت.

براى نظم جلسات رئیس تعیین میشد که پس از مدتى که درست بخاطر ندارم عوض میشد و در مدتى که جلسات تشکیل میگردید آقایان ربانى شیرازى و حائرى تهرانى و گویا یک بار هم آقاى امینى رئیس جلسه شدند و مسئولیت سایر آقایان را بخاطر ندارم. على قدوسى

ناوبری کتاب