صفحه ۲۲۲

ج‌ـ هم مرامنامه و هم اساسنامه در همان جلسات دوم و سوم بود قرائت گردید و شخص خاصى مسئول قرائت نبود هر کس مثلا دم دست تر بود قرائت میکرد و مثل اینکه یادم است مثلا یک مقدار از اساسنامه توسط آقاى مصباح و یک مقدار در جلسات بعد توسط آقاى ربانى قرائت شد و اساس نامه چنانچه در اجوبه سابقه گفته شد به هیچ وجه مورد تصویب واقع نشد و یادم نیست که حتى مرامنامه هم تصویب شده باشد. على قدوسى

س‌ـ اصل اساسنامه را چه کسى نوشته بود بزعم سرکار از آن جمع چه کسى میتوانست چنین طرز تفکرى داشته باشد. چه کسانى مدافع اساسنامه بودند و در مقابل ایرادات سایرین جوابگو میشدند تکثیر کننده آن چه کسى بوده است.

ج‌ـ اطلاع از اینکه اساسنامه را چه کسى نوشته بود ندارم ولى بین آقایان اعم از آقاى ربانى و هم آقاى منتظرى از فضلاء معروف حوزه هستند و اما این نحو تفکر دارند یا خیر خیلى براى بنده روشن نیست و اما دفاع از اساس‌نامه و جوابگوى ایرادات سائرین منحصر بشخص خاص نبوده بلکه اصلا اگر کسى مختصر اطلاعى از کیفیت بحث و گفتگو‌‌هاى دسته جمعى محافلى روحانى داشته باشد زود میتواند باور کند که وضع این جلسات آنهم با گذشت زمان ممتد و بی‌ایمانى شخص باصل این بحث‌ها بهترین دلیل است که انسان نتواند جزئیات را در خاطر نگهدارد و تکثیر کننده روى حساب خط مشاهده شده باید یا شخص آقاى مصباح باشد یا او یکى از تکثیر کنندگان باشد. على قدوسى

س‌ـ تصمیمات متخذه در جلسات در دفترى ثبت می‌شد یا خیر و اصولا تدوین میگردید؟ در صورت مثبت باطلاع کدامیک از مراجع روحانى میرسید. رابط جمعیت یا شرکت کنندگان در جلسات با مراجع چه کسى بود.

ج‌ـ تصمیمات روشن و قاطعى اخذ نمیشد تا آنکه در جائى ضبط شود و یا آنکه بمراجع عرضه شود جز آنکه در مورد اصلاح وضع حوزه اینحرف بود که باید به آقایان فشار آورده وضع حوزه را از این بی‌بند و بارى درآورند و رابطى بین جمعیت یعنى افراد شرکت کننده با بعضى یا همه مراجع وجود نداشت. على قدوسى

س‌ـ نام جلسات متشکله چه بود و با توجه به مرامنامه و اساسنامه قرائت شده، نام جمعیتى را در مرامنامه و اساسنامه براى آن تدوین گردیده است ذکر فرمائید.

ج‌ـ جلسات نام معینى نداشت و نامى هم تا آخرین جلسه معین نشد. على قدوسى

س ـ در مقابل حق عضویتى که از طرف اعضاء شرکت کننده در جلسات پرداخت میشد برگ رسید نیز صادر میگردید یا خیر؟

ناوبری کتاب