صفحه ۲۲۱

ج ـ بعد از آنکه براى اکثریت مسلم شد که اجراى تمام ارگانى که در اساسنامه نوشته شده براى ما ممکن نیست بنا باشد که عجالتاً آنچه ممکن است تعیین شود و قهراً قسمت اطلاعات و صندوق تعیین شد که قسمت اول بعهده على قدوسى و آقاى ابراهیم امینى و قسمت دوم بعهده آقاى حسینعلى منتظرى محول شد البته انتخاب مسئولین با راى مخفى و اکثریت آراء تعیین میشد. على قدوسى

س ـ اظهارات خود را به چه نحو گواهى میفرمائید.

ج ـ جوابها را شخصا نوشته و امضاء مینمایم. على قدوسى

جلسه دوم و سومیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 24، ص 60.
تاریخ: 1831345

بازجوئى از آقاى على قدوسى

س‌ـ با احراز هویت شما توضیح بفرمائید مکاتباتى که در هیجده ماهه با هر یک از مراجع در داخل و خارج از کشور داشته‌اید با ذکر اسم و شهرت و نشانى هر یک از مراجع و تاریخ ارسال نامه و علت مکاتبه مفصلا مرقوم فرمائید.

ج‌ـ مکاتب‌‌هاى در تاریخ فوق یعنى از این تاریخ تا 18 ماه قبل شده باشد بنحو روشن در خاطر ندارم جز آنکه نامه‌‌‌هاى استفتاء از حضرت آقاى میلانى و بعضا احوال پرسى و نقل بعضى حوادث قم یکى الى دو ماه در نظرم هست و یک نامه هم در تابستان گذشته بعنوان استفتاء از نهاوند بحضرت آیة اله گلپایگانى نوشته‌ام و آنچه بنحو روشن در خاطر دارم این است که خدمت حضرت اقاى خمینى هیچگونه مکاتب‌‌هاى نداشته‌ام. على قدوسى

س‌ـ مبناى آشنائى و روابط خود را با هر یک از آقایانى که در جلسات متشکله شرکت مینمودند با ذکر مسئولیت هر یک در آن جلسات بطور تفصیل مرقوم فرمائید.

ج‌ـ مبناى آشنائى با همه آقایان همان بودن سال‌‌هاى متمادى در حوزه و هم شاگردى بود و مسئولیت هر یک ذکر شده آقاى ربانى گاهى رئیس حوزه و بنده و آقاى امینى مسئول اطلاعات و آقاى منتظرى صندوقدار و گاهى آقاى حائرى رئیس بود این جهت بحسب راى تعیین و تغییر میکرد. على قدوسى

س‌ـ مرامنامه در چه تاریخ و بوسیله چه کسانى قرائت گردید و یا مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.

ناوبری کتاب