صفحه ۲۲۰

ج‌ـ 40 تومان که البته ماهانه چند ماهى که تعطیل بود طلب جلسه بود از بنده. على قدوسى

س‌ـ ماده اول اساسنامه مذکور مقرر میدارد بمنظور تحقق بخشیدن آرمان‌‌هاى جمعیت و اجراى هدف‌‌هاى مندرج در مرامنامه '' این جمعیت داراى ارکان زیر خواهند بود: 1ـ شوراى عالى موسسان 2 ـ شعبه امور مالى 3 ـ سازمان تبلیغلت و تعلیمات 4 ـ سازمان اطلاعات و ارتباطات 5 ـ شعبه بازرسى 6ـ شعبه شهرستان 7 ـ دایره مستشارى 8 ـ دادگاه تعیین فرمائید مرامنامه جمعیت مورد نظر چه بود و هر یک از افراد در کدام یک از ارکان مندرج در فوق عهده دار مسوولیت بوده‌اند.

ج ـ مرامنامه جمعیت را چون غیر از آنچه در یکى از جلسات قرائت شد با دقت ندیده‌ام لذا تمام مفاد آنرا درست بخاطر ندارم فقط یکى از ماده‌‌‌هاى آن که یادم هست حفظ قانون اساسى کشور و سعى در تثبیت وضع آن و سائر مواد آن بیشتر مربوط بترویج احکام مقدسه اسلام بوده که خصوصیات مشروح آن را در خاطر ندارم و اما از ارکان مذبور فقط قسمت اطلاعات با حذف کلمه ارتباطات بوده على قدوسى و آقاى ابراهیم امینى تعیین شد و صندوق دارى بعهده آقاى حسینعلى منتظرى محول گردید. على قدوسى

س‌ـ تعداد دفعاتى که سرکار بمنزل سایر اعضاء شرکت کننده رفته‌اید با ذکر نشانى منزل هر یک از آقایان تعیین فرمائید.

ج‌ـ تعیین دفعات مذکوره بنحو دقیق قهرى است که با گذشت دو سال از این جریان در خاطر باقى نمی‌ماند ولى آنچه روشن است که منزل آقاى امینى کمتر میرفتند. على قدوسى

س‌ـ از پول‌‌هاى جمع آورى شده چه مبلغ بابت هزینه جمعیت خرج گردیده است به نظر سرکار کلاً چه مبلغ جمع آورى شده است.

ج‌ـ در ضمن سوالات قبلى عرض شد که تمام مبلغ پول تا آخرین روز تشکیل جلسه باقى بود و اصل مبلغ پول در طول مدت شرکت بنده نسبت تعدد افراد و ماهانه است. على قدوسى

س‌ـ دعوت کننده سرکار باین جلسات چه کسى یا کسانى بوده‌اند.

ج‌ـ آقاى عبدالرحیم ربانى شیرازى بود. على قدوسى

س‌ـ تصدیق میفرمائید انتخاب مسئولین جلسات با رأى مخفى بوده باشد در صورت مثبت هر گونه اطلاعى در این زمینه دارید مرقوم فرمائید.

ناوبری کتاب