صفحه ۲۱۹

على قدوسی

س ـ اخذ راى علنى بوده یا خیر در صورت مثبت تعداد آراء و عده شرکت کننده در آن جلسه بخصوص را تعیین فرمائید و اضافه نمائید جلسات در منزل چه کسانى تشکیل میشده است.

ج ـ اخذ راى مخفى بود و تعداد آراء مربوطه بهمان شرکت‌کنندگان یعنى اعضاى جلسه بود و جلسات در منزل همه این 9 نفر تشکیل میشد. على قدوسى س ـ چند جلسه در منزل سرکار تشکیل شد.

ج ـ تقریبا 3 الى 5 جلسه. على قدوسى س ـ تعیین فرمائید جلسات در هفته چند روز تشکیل میشد و تقریبا چند جلسه تشکیل شد و در هر جلسه چه تصمیماتى اتخاذ گردید.

ج ـ هفته یکشب جلسه تشکیل میشد شب چهارشنبه و با حساب 8 ماه ادامه جلسات قهرا 32 جلسه تشکیل شده است تصمیمات قطعى جلسات فقط همان مربوط بتعیین رئیس و اطلاعات و صندوق بود و الا در غیر آنجهت از آن نظر که هنوز وضع اساس نامه مستجل نشده بود بیشتر در کار‌‌هاى مربوط بحوزه و پیش آمد‌‌هاى روز از قبیل دستگیرى فلان شخص یا وضع فلان منبرى در فلان شهرستان و بیشتر مربوط بتصمیم که یک رویه صحیح براى اصلاح حوزه خصوصا وضع دروس و محدود کردن لباس و امثال آن بود. على قدوسى

س ـ براى پیش برد مقاصد جمعیتی، اساسنامه براى آن تنظیم گردیده چه اقداماتى در زمینه اخذ پول از شرکت کنندگان و نشر اعلامیه و غیره و دعوت افراد بعمل آمده است.

ج ـ چنانچه قبلا گفته شد چون اساسنامه بتصویب نرسید قهرا اقدامات جدى براى پیشبرد مقاصد آن جائى نداشت فقط چون از کار‌‌هاى مورد توجه جلسه طبع و نشر کتاب و مقالات سودمند بود لذا براى اینجهت ماهانه هر فردى 5 تومان می‌پرداخت ولى در طول این مدت که بنده شرکت داشته‌ام حتى یک اعلامیه و یا یک کتاب و مقاله بعنوان کار این جلسه منتشر نشد و تمام پول تا آخر انحلال جلسه یعنى تعطیل قهرى آن کماکان در نزد آقاى منتظرى باقى بود و در طول این مدت دعوتى هم از غیر بعمل نیامد و حتى یکفرد هم باعضا و جلسه اضافه نشد. على قدوسى

س ـ سرکار مجموعاً چه مبلغى در مدتیکه در جلسات شرکت نموده بودید به آقاى حسینعلى منتظرى پرداخت نمودید.

ناوبری کتاب