صفحه ۲۱۸

سعى و کوشش در ترویج احکام بمنظور بهتر شناختن این دین مبین بر مبناى اصول اسلام و قوانین مملکت و حفظ قانون اساسی، اعضاء شرکت کننده عبارتند از: آقاى عبدالرحیم شیرازى ـ آقاى حسینعلى منتظرى ـ آقاى على مشکینى ـ آقاى احمد آذرى ـ آقاى ابراهیم امینى ـ آقاى محمدتقى مصباح ـ آقاى علی‌اکبر‌ ‌هاشمى ـ آقاى مهدى حائرى تهرانى ـ على قدوسى ـ بر مبناى اساس نامه‌هایى که قبل از شرکت بنده در اختیار اعضاء شرکت‌کننده بود ولى پس از بحث و گفتگوى مفصلى در اطراف تصویب جلسه واقع نشد و قرار شد براى مطالعه و دقت بیشترى بجلسات بعد موقوف شده و پس از آنکه بار دیگر مورد مطالعه علنى در جلسه یا تصویب قرار گیرد جلسات تعطیل و قهرا اصل جلسات از بین رفت. على قدوسى

س ـ سرکار مجموعاً در چند جلسه شرکت داشتید. بعد از شما چه کسانى دیگرى به این جلسه دعوت شدند. در چند جلسه موارد اساسنامه مورد بحث اعضاء شرکت کننده قرار گرفت. از اساسنامه مزبور چند نسخه تهیه شده بود. این اساسنامه را چه کسانى تدوین نموده بودند. طرز تفکر چه افرادى در تنظیم آن مدخلیت کامل داشته است و اساسنامه بخط چه کسى بوده است.

ج ـ در طول یکسال حقیر در این جلسات باستثناى 4 ماه تابستانى و یکماه قبلى و بعد آن مجموعا 4 ماه میشود شرکت کرده‌ام و بنده آخرین کسى بوده‌ام در این جلسه شرکت کرده‌ام و بعد از بنده کسى شرکت نکرده جلساتى که اساس نامه مورد بحث قرار گرفت بنحو صحیحى در خاطر ندارم ولى گمانم آنست که از 3 الى 4 جلسه تجاوز نکرده از تعداد نسخه‌‌‌هاى اساس نامه اطلاع صحیح ندارم ولى قطعا باندازه تعداد افراد یعنى 9 نسخه نشد تدوین کننده اساس نامه را نمیدانم که بوده چون چنانچه عرض شد قبل از بنده این جلسات بوده و این اساس نامه قبلا در اختیار آنها بوده که بنده در بدو ورود خیال میکردم خود اعضاء آن را تدوین کرده‌اند ـ چند نسخه‌اى که از او تهیه شده بخط آقاى مصباح بوده. على قدوسى

س ـ بر مبناى اساسنامه مزبور مسوولیت افراد شرکت کننده در جلسات به چه نحو تعیین گردید.

ج ـ پس از اخذ راى مسوولیت اطلاعات بعهده على قدوسى و آقاى ابراهیم امینى و مسوولیت صندوق بعهده آقاى حسینعلى منتظرى و رئیس در جلسات مختلفه عوض می‌شد گاهى آقاى ربانى رئیس بوده و گاهى آقاى حائرى و یکدفعه هم آقاى امینی.

ناوبری کتاب