صفحه ۲۰۹

تاریخ: 22245 شماره: 3666/20 ی از: ساواک تهران

جلسه حوزه پنج نفر وابسته به هیئت مؤتلفه اسلامیسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص174.

ساعت 2000 روز 21245 جلسه حوزه پنج نفرى وابسته به هیئت مؤتلفه اسلامى در منزل شیخ جواد سراجیان با حضور اسدالله بنکدار، ابراهیم زارع نظری، ابراهیمی، عبدالله کریمى تشکیل گردید. ابتدا از عدم حضور مولایى از بنکدار سؤال شد، نامبرده در جواب گفت مولایى دیگر به این جلسات نخواهد آمد و به جاى او هر هفته خودم جلسات را اداره خواهم کرد و بلافاصله از داخل یک بسته تعدادى در حدود 40 برگ اعلامیه به پیوست مربوط به متن نامه سرگشاده محصلین حوزه علمیه در مورد دستگیرى منتظرى و تبعید اشراقى و چند نفر دیگر را بیرون آورده و بین حاضرین توزیع نمود و توصیه کرد فوراً بین افراد مورد اعتماد خود پخش کنند. سپس بنکدار اخبار را به شرح زیر بیان کرد:

فعلاً آقایان مروارید واعظ و همچنین منتظرى و ربانى در قزل‌قلعه زندانى هستند. البته به آقاى منتظرى در زندان خیلى شکنجه داده شده و جاى تأسف است که با چنین شخصیتى که خود از مراجع عالیقدر می‌باشد یک چنین رفتار ناپسند و وحشیانه‌اى می‌کنند"شاه به منظور گرفتن یک سلسله اعترافات عارى از حقیقت و به دست آوردن اطلاع از فعالیت‌هاى پشت پردة مجاهدین علیه رژیم، حضرت آیت‌الله منتظری، مرجع تقلید ده‌ها هزار مسلمان شهرستان نجف‌آباد را همراه آقا زادة ایشان آقاى محمدعلى منتظرى در شکنجه‌گاه قزل‌قلعه تحت شکنجه‌هاى وحشیانه و غیر انسانى قرار داد و بدین وسیله داغ ننگ دیگرى بر جبین ننگ‌بار دودمان خائن پهلوى گذاشت. دژخیمان خون‌آشام شاه ابتدا به منظور واداشتن محمدعلى منتظرى به اعتراف علیه اساتید و فضلاى مجاهد قم او را با وحشیانه‌ترین و سخت‌ترین انواع شکنجه‌ها حدود 15 روز تا سرحد مرگ شکنجه کردند! نشاندن روى اجاق برقی، شلاق زدن تا سرحد بی‌هوشی، نواختن کشیده‌هاى پى در پى به صورت و گوش ـ که مدتها از گوش او چرک می‌آمد و بالاخره منجر به سنگینى سامعه و کم‌شدن دید چشم او گردید ـ بی‌خوابى دادن، ساعتهاى متمادى سرپا نگهداشتن و زیر مشت و لگد کوبیدن و. . . از شکنجه‌هایى بودکه به آیة الله آقازادة آقاى منتظرى دادند و حتى گاهى با کمال بیشرمى و گستاخى او را در برابر چشم پدرش زیر شلاق و مشت و لگد افکندند و تهدیدهاى بی‌شرمانه کردند! و از آنجا که با این اعمال وحشیانه و غیرانسانى نتوانستند او را به اعتراف وادارند و سخنى از زیر زبانش بیرون بکشند گستاخانه به سراغ خود آیة الله منتظرى رفته با یک دنیا بی‌شرمى آن پیرمردجلیل القدر و عالم بزرگوار را زیر شکنجه‌هاى غیرانسانى قرار دادند! لیکن از راه هتک و اهانت شاهانه نسبت به ایشان نیز نتوانستند چیزى به دست بیاورند و طرفى بربندند و با یک دنیا ننگ و رسوایى در این نقشه نیز شکست خوردند! نکته شایان ذکر آن که در میان مدارکى که از منزل آیة الله منتظرى به دست جاسوسهاى شاه افتاده بود نوشته‌اى بود دربارة جنایات 20 سالة رضاخان که به خط خود آقاى منتظرى نگاشته شده بود. بازجوى ساواک در مقام بازپرسى از آقاى منتظرى نوشتة مزبور را به او نشان داده پرسش به عمل آورده بود که آیا این مطالب به خط خود شما نوشته شده است؟! آقاى منتظرى پیش از آن که نفى یا اثباتى بکند نوشته را از چنگ بازجو درآورده در میان شعله‌هاى آتش بخارى که در کنارش قرار داشت انداخته بود که در برابر چشمان حیرت زد‌ة مأمور ساواک به کلى سوخت و از بین رفت! و بازجوى بدبخت! که از این عمل قهرمانانة آقاى منتظرى به کلى دیوانه شده بود جز ضرب و شتم و اهانت نسبت به او چه کار می‌توانست بکند؟!"، بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج1، ص907 ـ 906. . ما وظیفه داریم به تمام روحانیون هشدار بدهیم که مواظب باشند زیرا نوبت آنها هم خواهد

ناوبری کتاب